Regulamin

Regulamin uczestnictwa w II Kongresie Krajowej Izby Fizjoterapeutów pt. „Specjalizacje kierunkowe – przyszłość fizjoterapii” – 15–18.04.2020, Kraków


§ 1. Zasady ogólne

1.    Definicje:

1)    Konferencja – II Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów pt. „Specjalizacje kierunkowe – przyszłość fizjoterapii”, która odbędzie się w dniach od 15 do 18 kwietnia 2020 r. w Krakowie, w centrum konferencyjnym ICE;
2)    Organizator – Krajowa Izba Fizjoterapeutów, z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa;
3)    Organizator Logistyczny – Business Service Galop, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ordona 7 lok. XIV, 40-164 Katowice;
4)    Użytkownik – każda osoba dokonująca rejestracji na Konferencję.
2.    Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem https://kongres.kif.info.pl/ .
3.    Przepisy Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
4.    Liczba miejsc na Kongresie jest ograniczona. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wpływu opłaty (termin zgłoszenia liczony jest od daty dopełnienia ostatniej z tych czynności).


§ 2. Rejestracja

1.    Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem aplikacji internetowej umożliwiającej obsługę procesu rejestracji uczestników na Konferencję, będącą własnością Organizatora Logistycznego, w terminie do 8.04.2020r.
2.    Zakres działania aplikacji obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji przez Organizatora lub Organizatora Logistycznego.
3.    Wymagania techniczne związane z korzystaniem z aplikacji nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów. Organizator i Organizator Logistyczny zastrzegają sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Konferencję celem powiadamiania Uczestników o zmianach programu imprezy, Regulaminu, a w przypadku wyrażenia takiej zgody przez Uczestnika – również w celach promocyjnych.
4.    Prawidłowe zgłoszenie zakończone jest komunikatem oraz analogicznym komunikatem przesłanym na adres mailowy podany w trakcie procesu rejestracji.
5.    W przypadku braku komunikatu, należy raz jeszcze uzupełnić formularz lub skontaktować się z Organizatorem Logistycznym pod adresem: biuro@kongresy.com.pl.
6.    Komunikat o prawidłowym wypełnieniu formularza nie stanowi potwierdzenia udziału w Kongresie.


§ 3. Opłata

1.    Po dokonaniu zgłoszenia Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości podanej przez Organizatora w ciągu 7 od otrzymania potwierdzenia.
2.    Opłata obejmuje: pakiet startowy, udział w sesjach naukowych, przerwy kawowe, lunch. Koszty pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
3.    Ceny oraz szczegółowe warunki płatności, w tym terminy płatności, zamieszczone są na stronie internetowej Kongresu.
4.    Organizator Logistyczny wystawi fakturę za uczestnictwo w Kongresie w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności i wyśle ją drogą elektroniczną na podany w trakcie procesu rejestracji adres mailowy.


§ 4. Rezygnacja z udziału w Konferencji

1.    Rezygnacji Uczestnik może dokonać w formie złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w Kongresie przesłanego na adres: biuro@kongresy.com.pl.
2.    Warunki zwrotu opłaty rejestracyjnej:

1)    przesłanie do Organizatora Logistycznego oświadczenie wcześniej niż w 60 dniu przed rozpoczęciem Kongresu – zwrot całej uiszczonej opłaty;
2)    przesłanie do Organizatora Logistycznego oświadczenie pomiędzy 60 a 30 dniem przed rozpoczęciem Kongresu – zwrot 75% wartości uiszczonej opłaty.

3.    W przypadku przesłania oświadczenia w terminie krótszym niż 30 dni do dnia rozpoczęcia Kongresu opłata nie podlega zwrotowi.
4.    W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zwrot kosztów uczestnictwa, Uczestnik otrzyma od Organizatora Logistycznego fakturę korygującą. Podpisany egzemplarz faktury należy odesłać na adres: Business Service Galop, ul. Ordona 7 lok. XIV. Organizator Logistyczny dokona zwrotu opłaty w terminie do 7 dni od daty otrzymania podpisanej przez Uczestnika faktury korygującej.


§ 5. Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

1.    Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu umożliwienia wzięcia udziału w organizowanym II Kongresie Krajowej Izby Fizjoterapeutów pt. „Specjalizacje kierunkowe – przyszłość fizjoterapii’’ jest Organizator, zgodnie z art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ,,Rozporządzeniem’’.
2.    We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnik może skontaktować się z Inspektorem ochrony danych, Panią Katarzyną Pisarzewską, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kif.info.pl.
3.    Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne dla celów poprawnej weryfikacji tożsamości oraz rozpatrzenia zgłoszenia do II Kongresu Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, płeć, numer prawa wykonywania zawodu, adres e-mail, numer telefonu, kraj, dane instytucji (nazwa i adres), adres do korespondencji, dane niezbędne do rozliczenia (numer rachunku bankowego, NIP).
4.    Podczas organizowanego II Kongresu Krajowej Izby Fizjoterapeutów wykonywana będzie przez Organizatora relacja foto-video. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku utrwalonego podczas relacji z Kongresu do celów promocji działalności Organizatora, w tym m.in. poprzez umieszczenie zdjęć lub nagrań na stronie internetowej Organizatora, w mediach i portalach społecznościowych (w tym Facebook, Linkedin) oraz na obróbkę i obrót tymi utrwalonymi egzemplarzami. Organizator informuje, że przetwarzać będzie daną osobą w postaci wizerunku Uczestnika z poszanowaniem wszelkich dóbr osobistych Uczestnika.
5.    Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu umożliwienia zapisu i uczestnictwa w II Kongresie Krajowej Izby Fizjoterapeutów (art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia). Jako administrator danych będący przedsiębiorcą, Organizator ma także prawo do ustalenia, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub obrony roszczeń i tym samym przetwarzania tych danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f Rozporządzenia, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń administratora i obrona przysługujących praw). Jako przedsiębiorca Organizator prowadzi również księgi rachunkowe oraz wywiązuje się z obowiązków podatkowych – wystawiamy w szczególności rachunki za wykonane usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych Uczestników (art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia w związku z  art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).
6.    Uczestnik może wyrazić także dobrowolną zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej od Organizatora i/lub komunikacji marketingowej zawierającej informacje o usługach, w tym promocjach i zniżkach podmiotów współpracujących administratorem. Przypominamy, że wyrażenie którejkolwiek ze zgód jest w pełni dobrowolne i że Uczestnik może ją w każdym czasie odwołać, kontaktując się z Organizatorem. W tym przypadku Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika w ramach udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia) do czasu jej wycofania a także w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług) oraz na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019 r., poz. 123 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2018 r., poz. 1954 ze zm.).
7.    Organizator dba o poufność danych Uczestników, dlatego też z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji w szczególności w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących prowadzonej działalności jako przedsiębiorca, jak również realizacji praw Uczestników, dane osobowe mogą być przekazywane w szczególności następującym kategoriom odbiorców:

•    dostawcom usług zaopatrujących Organizatora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym);
•    dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Organizatora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

8.    Z uwagi na to, że administrator korzysta z usług innych dostawców dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Organizatorem a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
9.    Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez czas niezbędny do rozpatrzenia zgłoszenia do uczestnictwa w II Kongresie Krajowej Izby Fizjoterapeutów a następnie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w ramach przepisów kodeksu cywilnego lub do obrony roszczeń. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych Organizator przetwarza przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej, do czasu jej wycofania. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane te są usuwane lub poddawane anonimizacji.
10.    Administrator danych, zapewnia Uczestnikowi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Organizatora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt z Organizatorem drogą pocztową, poprzez stronę www lub bezpośrednio pisząc do Inspektora ochrony danych. Informujemy także o przysługującym Uczestnikowi prawie wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, korespondując na wskazany poniżej adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa
    Organizator zachęca, aby wszelkie sprawy związane z tematem ochrony danych osobowych zgłaszane były bezpośrednio do powołanego Inspektora ochrony danych na adres e-mail wskazany w niniejszym Regulaminie.


§ 6. Zasady uczestnictwa

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów lub programu, z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku Organizator Logistyczny dokonuje zwrotu całej uiszczonej opłaty. Jednocześnie Organizator Logistyczny i Organizator nie pokrywają kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.
3.    Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu, w którym organizowana jest Konferencja, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych, za co ponoszą osobistą odpowiedzialność.
4.    W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia przez Uczestnika zapisów Regulaminu albo naruszenia ogólnie uznanych zasad uczestnictwa, lub też stwierdzenia, że Uczestnik nie opłaca comiesięcznych składek z tytułu przynależności do Krajowej Izby Fizjoterapeutów i zaległość ta wynosi więcej niż 3 miesiące,   Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji lub żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Konferencji lub terenu obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.


§ 7. Postanowienia końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Po ogłoszeniu przez Organizatora, na stronie Konferencji lub drogą mailową, zmian w Regulaminie, każdy Uczestnik, który zarejestrował się na Konferencję, powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na biuro@kongresy.com.pl,. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
2.    Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
3.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
4.    Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
5.    Wszelkie reklamacje Uczestników wobec Organizatora lub Organizatora Logistycznego powinny być zgłaszane na adres: biuro@kongresy.com.pl, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Kongresu. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
6.    Oświadczenia składane między Uczestnikiem a Organizatorem Logistycznym odbywają się w drodze elektronicznej, z wykorzystaniem adresu e-mail odpowiednio podanego podczas rejestracji oraz biuro@kongresy.com.pl.

Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Zapoznaj się z Polityką prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.